Nghị định 57/2020/NĐ-CP điều chỉnh về mức thuế, Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi và Danh mục hàng hóa

Nghị định 57/2020/NĐ-CP điều chỉnh về mức thuế, Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi và Danh mục hàng hóa

Nghị định 57/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về…

View More Nghị định 57/2020/NĐ-CP điều chỉnh về mức thuế, Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi và Danh mục hàng hóa