Hợp đồng giám định hàng hóa

Gia Đình XNK Tác giả Gia Đình XNK 19/07/2024 22 phút đọc

Hợp đồng giám định hàng hóa giữa một bên là đại diện chủ hàng và một bên là công ty giám định. Hợp đồng thể hiện chi tiết các thông tin được thực hiện và cần có trong quá trình gián định hàng hóa.

>>>>>>>> Xem thêm: Hợp đồng trong thương mại dịch vụ quốc tế

Cùng Gia đình xuất nhập khẩu tham khảo về nội dung chi tiết trên một bản hợp đồng giám định qua bài viết dưới đây.

HỢP ĐỒNG GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA

Căn cứ

– Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

– Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

– Yêu cầu giám định của Công ty Xăng dầu P. và chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol; học xuất nhập khẩu ở đâu

Hôm nay ngày / 04 / 2010 tại Hà Nội, chúng tôi gồm:

Bên A: TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU P.

– Địa chỉ:

– Điện thoại:     Fax:

– Số tài khoản:

– Mã số thuế:

– Do ông:

– Chức vụ: Tổng Giám đốc làm đại diện

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINACONTROL

– Địa chỉ:

– Điện thoại:    Fax:

– Email:

– Số tài khoản:      tại Ngân hàng Vietcombank Hà Nội

– Mã số thuế: học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm

– Do ông:

– Chức vụ: Tổng Giám đốc làm đại diện

Đã nhất trí ký kết hợp đồng này với những điều khoản dưới đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG:

Bên A yêu cầu Bên B và Bên B đồng ý thực hiện giám định hàng hóa với tên hàng và hạng mục giám định như sau:

1.1 Tên hàng: Xăng, FO, DO

1.2. Hạng mục giám định: Khối lượng, phẩm chất

1.2.1. Giám định khối lượng 

1.2.1.1. Giám định khối lượng tại tầu ngoại (hàng trước khi dỡ khỏi tàu):

Theo quy định giá định đó thống nhất giữa hai bên những không giới hạn bởi những công việc sau: khóa học logistics chuyên sâu

– Trao đổi và thống nhất với đại diện tàu về các hầm hàng chỉ định và không chỉ định, phương pháp đo, tính toán, lấy mẫu;

– Kiểm tra toàn bộ hồ sơ, số liệu hàng hóa, barem tàu và các thông tin ở cảng xếp hàng liên quan đến hàng hóa;

– Kiểm tra nhiên liệu và niêm phong vách ngăn cách đường ống dỡ quan bong, van thông biển của tầu trước và sau khi nhận/bơm hàng;

-Lập biên bản đo tính lượng hàng, lấy mẫu và khô sạch hầm hàng trên tầu;

– Biên bản khối lượng giám định tại tầu;

– Ghi nhận áp suất bơm, thời gian trong quá trình làm hàng và lập các kháng thư nếu có sự cố về hao hụt liên quan đến hàng hóa;

– Lập chứng thư giám định khối lượng lô hàng học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội

1.2.1.2. Giám định khối lượng tại bồn: Theo quy định giám định không giới hạn những công việc sau:

– Kiểm tra sơ đồ công nghệ và làm việc với cán bộ của kho về phương án xuất nhập hàng qua các đường ống công nghệ, xác định các bồn nhập, xuất;

– Xả gió, niêm phong đường ống công nghệ

– Lập biên bản đo tính lượng hàng tại bồn;

– Lập chứng thư giám định khối lượng lô hàng.

1.2.1.3. Giám định sà lan chuyển tải: Bao gồm nhưng không giới hạn những công việc sau: 

– Kiểm tra dầu máy, độ sạch của hầm hàng phương tiện trước khi nhận hàng tại tàu mẹ; lập giấy chứng nhận hầm hàng;

– Kiểm tra thời hạn barem tàu học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

– Niêm phong kẹp chì phương tiện chuyển tải sau khi nhận hàng từ tàu mẹ

– Đo tính và lập biên bản đo tính lượng hàng tại phương tiện chuyển tải trước khi bơm lên bồn;

– Kiểm tra độ sạch hầm hàng sau khi bơm

– Kiểm tra dầu máy, bơm khô vét sạch phương tiện chuyển tải ngay sau khi chuyển tải

1.2.1.4. Giám định tại tàu sông, tàu biển vận tải nội địa

Theo quy trình giám định những không giới hạn bởi những công việc sau:

– Kiểm tra hầm hàng, lập biên bản khô sạch hầm hàng trước khi xếp hàng; ; lập hồ sơ niêm phong các van trước và sau khi làm hàng; học kế toán thực hành ở hà nội 

– Kiểm tra thời hạn barem tàu

– Kiểm tra nhiên liệu của tàu trước và sau khi dỡ hàng;

– Áp dụng hệ số kinh nghiệm khi cần thiết;

– Ghi áp suất bơm, thời gian, quy trình làm hàng và lập các kháng thư cần thiết nếu xảy ra sự cố hao hụt về hàng hóa nếu có;

– Lập biên bản khô sạch ngày sau khi dỡ hàng học kế toán thuế tại hà nội

– Lập các chứng thư giám định khối lượng lô hàng

1.2.2. Giám định chất lượng 

– Lấy mẫu đại diện từ hầm hàng của tàu trước khi bơm hàng, mẫu được phân tích và lưu tại phòng thí nghiệm của bên B (tối đa 30 ngày trừ khi có yêu cầu khác). Tùy thuộc vào các chỉ tiêu yêu cầu giám định của Bên A cho từng lô hàng trong phạm vi các chỉ tiêu đơn giá theo quy định;

– Các chỉ tiêu phân tích theo yêu cầu của Tiêu chuẩn Việt Nam được nêu trong Phụ lục I của Hợp đồng này.

– Cấp chứng thư chất lượng khóa học xuất nhập khẩu hà nội

1.3.Địa điểm giám đinh: Tại cảng Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và địa điểm khác do bên A chỉ định.

Hợp đồng giám định hàng hóa

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

2.1.Trách nhiệm của Bên A: 

2.1.1.Gửi “Giấy yêu cầu giám đinh” từng lô hàng cụ thể cho Bên B;

2.1.2.Gửi cho bên B các chứng từ có liên quan như Hợp đồng, vận đơn, hóa đơn; giấy chứng nhận quy cách phẩm chất nhưu người bán và các tài liệu khác có liên quan đến lô hàng trước khi giám định 24 giờ;

2.1.3.Thông báo trước 24 giờ cho Bên B thời gian và địa điểm giám định đối với từng lô hàng cụ thể; khóa học kế toán doanh nghiệp

2.1.4.Kịp thời thống báo cho Bên B khi có yêu cầu giám định bổ sung, những thay đổi về kế hoạch giám định;

2.1.5.Thanh toán phí giám định cho bên B theo các điều kiện và  phương thức thanh toán được quy định tại Điều 3 của hợp đồng này.

2.2.Trách nhiệm của Bên B: 

2.2.1.Bằng phương tiện và chi phí của mình, cử giám định viên có đủ trình độ và năng lực để thực hiện việc giám định lô hàng một cách đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn theo yêu cầu của Bên A.

2.2.2.Trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện bảo hộ lao động cho giám định viên tiến hàng vụ giám định được an toàn, nhanh chóng và chính xác.

2.2.3.Trong vòng 4 ngày kể từ khi kết thúc vụ giám định tại hiện trường, Bên B cung cấp cho bên A bộ chứng từ theo đúng nội dung và đủ số lượng bản gốc như sau:

Chứng thư Giám định Khối lượng: … bản

Chứng thư Giám định Chất lượng: … bản

Biên bản đo thể tích tàu: … bản

Biên bản đo nhiên liệu tàu: … bản học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

Biên bản ghi nhận áp suất bơm

Biên bản kiểm tra hầm hàng hoặc biên bản đo hàng còn lại sau khi bơm

Biên bản hệ số kinh nghiệm

Biên bản thời gian làm hàng

Biên bản lấy mẫu

Cấp chứng thư tạm thời về khối lượng được giao tạo tàu trước khi dỡ hàng

2.2.4.Thực hiện theo quy trình nhận hàng đã được báo trước bằng văn bản của Bên A. Nếu có điểm nào xung đột với quy trình này thì trình bày sự khác biệt để hai bên sẽ bàn bạc và quyết định chọn phương án tối ưu. học kế toán ở đâu tốt nhất

2.2.5.Lưu mẫu có niêm phong của Bên B trong thời gian tối thiểu … ngày kể từ ngày lấy mẫu đề phòng có tranh chấp.

2.2.6. Phát hành hóa đơn tài chính theo quy định hiện hành

2.2.7.Chịu trách nhiệm pháp lý đối với các số liệu được thể hiện trong chứng thư. Nếu trường hợp có tranh chấp về kết quả giám định, Bên A sẽ yêu cầu cơ quan giám định trung gian để giám định lại. Nếu kết quả giám định lại chứng minh được số liệu do Bên B cấp là không chính xác với thực tế hàng hóa thì Bên B phải chịu toàn bộ chi phí giám định lại cũng như các thiệt hại gây ra cho Bên A (nếu có) và bồi thường theo điều 266 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước CHXHCNVN.

2.2.8. Có trách nhiệm tuân thủ các quy định, quy trình về an toàn của Bên A tại khu vực chuyển tải của tàu chở dầu, sà lan, chứa dầu và bốn bể… phù hợp với quy định an toàn môi trường của Nhà nước.

ĐIỀU 3: THANH TOÁN PHÍ GIÁM ĐỊNH

3.1.Phí giám định: Phí giám định được quy định trong Phụ lục I của hợp đồng này.

3.2.Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

3.3.Chứng từ thanh toán bao gồm:

– 01 bản gốc hóa đơn tài chính hợp lệ

-01 bản gốc báo cáo giám định học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

3.4.Đồng tiền thanh toán là “Đồng Việt Nam”. Tỷ giá chuyển đổi giữa USD và tiền đồng Việt Nam là tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm Bên B phát hành hóa đơn.

3.5.Thời hạn thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán phí giám định cho bên B càng sớm càng tốt hoặc chậm nhất là trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được chứng từ thanh toán của bên B. Bên A đối chiếu và thanh toán nếu không phát hiện bất kỳ sai sót, nhầm lẫn nào.

ĐIỀU 4: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG

Mọi sửa đổi, bổ sung của hợp đồng phải được lập thành văn bản do đại diện có thẩm quyền của hai bên ký xác nhận và đóng dấu.

ĐIỀU 5: CAM KẾT CHUNG

5.1.Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều kiện đó thỏa thuận trong Howpjd dồng này trên tinh thần hợp tác. giúp đỡ nhau

5.2.Mọi vướng mắc, bất đồng có thể phát sịnh từ việc thực hiện Hợp đồng này, lãnh đạo hai Bên (hoặc người được ủy quyền) sẽ giải quyết trên cơ sở cùng bàn bạc, thương lượng. Trường hợp không thể thống nhất được ,Hai bên sẽ khiếu nại ra Tòa án Kinh tế Hà Nội. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng.

Hợp đồng này được lập thành 4 bản: Bên A giữ 2 bản, Bên B giữ 2 bản có cung nọi dung và giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mong bài viết của Gia đình xuất nhập khẩu sẽ hữu ích đối với bạn!

Để hiểu rõ hơn các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, các bạn có thể tham gia các khóa học logistics và xuất nhập khẩu ngắn hạn để được hướng dẫn trực tiếp phương thức thực hiện các nghiệp vụ này từ những người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Chúc bạn thành công!

Gia Đình XNK
Tác giả Gia Đình XNK sudo
Bài viết trước Điều khoản giám định và trách nhiệm hàng hóa bị lỗi trong hợp đồng ngoại thương

Điều khoản giám định và trách nhiệm hàng hóa bị lỗi trong hợp đồng ngoại thương

Bài viết tiếp theo

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]

Học Xuất Nhập Khẩu Cho Người Mới Bắt Đầu [Hướng Dẫn A-Z]
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo