Thông tư 14/2021/TT-BTC - Quy định về phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh

Thông tư 14/2021/TT-BTC – Quy định về phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh

Thông tư 14/2021/TT-BTC được ban hành ngày 18/02/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và…

View More Thông tư 14/2021/TT-BTC – Quy định về phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh