Danh mục phân loại HS Code hàng hóa của Đài Loan P2

Gia Đình XNK Tác giả Gia Đình XNK 26/02/2024 28 phút đọc

Danh mục phân loại HS Code hàng hóa của Đài Loan được liệt kê theo danh sách sau bao gồm Động vật sống.

>>>>>>>>> Xem thêm: Danh mục phân loại HS Code hàng hóa của Đài Loan P1

Danh mục phân loại HS Code hàng hóa của Đài Loan

Danh mục phân loại HS Code hàng hóa của Đài Loan bao gồm các sản phẩm được liệt kê dưới đây:

HS CodeNote
02Chapter 2 meat and edible meat offal
0201Meat of bovine animals, fresh or chilled
020110Carcasses and half-carcasses
02011010Special quality carcasses and half-carcasses of bovine animals, fresh or chilled thuc hanh ke toan tong hop
02011090Other carcasses and half-carcasses of bovine animals, fresh or chilled
020120Other cuts with bone in
02012010Special quality beef quarter-carcasses and cuts of steaks (rib, loins, sirloins, rump), of bovine animals, with bone in, fresh or chilled
02012020Prime or choice grade shin/shank, short plate, brisket, ribs, rib finger, of bovine animals, with bone in, fresh or chilled
02012090Other cuts of bovine animals, with bone in, fresh or chilled
020130Boneless học tin học văn phòng ở đâu
02013010Special quality beef quarter-carcasses and cuts of steaks (rib, loins, sirloins, rump), of bovine animals, boneless, fresh or chilled
02013020Prime or choice grade shin/shank, short plate, brisket, ribs, rib finger, of bovine animals, boneless, fresh or chilled
02013090Other meat of bovine animals, boneless, fresh or chilled học kế toán ở đâu
0202Meat of bovine animals, frozen
020210Carcasses and half-carcasses
02021010Special quality carcasses and half-carcasses of bovine animals, frozen
02021090Other carcasses and half-carcasses of bovine animals, frozen
020220Other cuts with bone in khóa học excel
02022010Special quality beef quarter-carcasses and cuts of steaks (rib, loins, sirloins, rump), of bovine animals, with bone in, frozen
02022020Prime or choice grade shin/shank, short plate, brisket, ribs, rib finger, of bovine animals, with bone in, frozen
02022090Other cuts of bovine animals, with bone in, frozen
020230Boneless
02023010Special quality beef quarter-carcasses and cuts of steaks (rib, loins, sirloins, rump), of bovine animals, boneless, frozen
02023020Prime or choice grade shin/shank, short plate, brisket, ribs, rib finger, of bovine animals, boneless, frozen
02023090Other meat of bovine animals, boneless, frozen
0203Meat of swine, fresh, chilled or frozen
02031-Fresh or chilled:
020311Carcasses and half-carcasses
02031100Carcasses and half-carcasses of swine, fresh or chilled
020312Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in
02031200Hams, shoulders and cuts thereof, of swine, with bone in, fresh or chilled nên học kế toán thực hành ở đâu
020319Other
02031911Belly(including spare ribs) of swine, boneless,  fresh or chilled
02031919Other meat of swine, boneless, fresh or chilled
02031991Belly of swine (including spare ribs), with bone in,  fresh or chilled
02031999Other meat of swine, with bone in, fresh or chilled
02032-Frozen:
020321Carcasses and half-carcasses
02032100Carcasses and half-carcasses of swine, frozen
020322Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in
02032200Hams, shoulders and cuts thereof, of swine, with bone in, frozen
020329Other
02032911Belly(including spare ribs) of swine, boneless, frozen
02032919Other meat of swine, boneless, frozen
02032991Belly(including spare ribs) of swine, with bone in, frozen
02032999Other meat of swine, with bone in, frozen
0204Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen
020410Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled
02041000Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled
02042-Other meat of sheep, fresh or chilled:
020421Carcasses and half-carcasses
02042100Carcasses and half-carcasses of sheep, fresh or chilled
020422Other cuts with bone in
02042200Other cuts of sheep, with bone in, fresh or chilled
020423Boneless học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất
02042300Meat of sheep, boneless, fresh or chilled
020430Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen
02043000Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen
02044-Other meat of sheep, frozen:
020441Carcasses and half-carcasses
02044100Carcasses and half-carcasses of sheep, frozen
020442Other cuts with bone in
02044200Other cuts of sheep, with bone in, frozen
020443Boneless
02044300Meat of sheep, boneless, frozen
020450Meat of goats
02045000Meat of goats, fresh, chilled or frozen
0205Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen
020500Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen
02050000Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen
0206Edible offals of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or
02frozen
020610Of bovine animals, fresh or chilled
02061010Bone with meat of bovine animals, fresh or chilled
02061090Other edible offal of bovine animals, fresh or chilled
02062-Of bovine animals, frozen:
020621Tongues
02062100Tongues of bovine animals, frozen
020622Livers
02062200Livers of bovine animals, frozen
020629Other
02062910Bone with meat of bovine animals, frozen
02062990Other edible offal of bovine animals, frozen
020630Of swine, fresh or chilled
02063010Bone with meat of swine, fresh or chilled
02063020Feet (including hocks of the front and hind legs, shank muscle) and skirts of swine, fresh or chilled
02063090Other edible offal of swine, fresh or chilled
02064-Of swine, frozen:
020641Livers
02064100Livers of swine, frozen
020649Other
02064910Tendons of swine, frozen
02064920Bone with meat of swine, frozen
02064930Feet (including hocks of the front and hind legs, shank muscle) and skirts of swine, frozen
02064990Other edible offals of swine, frozen
020680Other, fresh or chilled ngành xuất nhập khẩu học ở đâu
02068011Bone with meat of sheep, lambs and goats, fresh or chilled
02068019Other edible offal of sheep, lambs and goats, fresh or chilled
02068020Edible offals of horses, asses, mules or hinnies, fresh or chilled
020690Other, frozen
02069010Bone with meat of sheep, lambs and goats, frozen
02069090Other edible offal of sheep, lambs and goats, frozen
0207Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen
02071-Of fowls of the species Gallus domesticus:
020711Not cut in pieces, fresh or chilled
02071100Meat of fowls of the species Gallus domesticus, not cut in pieces, fresh or chilled nên học kế toán thực hành ở đâu
020712Not cut in pieces, frozen
02071200Meat of fowls of the species Gallus domesticus, not cut in pieces, frozen
020713Cuts and offal, fresh or chilled
02071311Drum sticks (including legs and leg quarters ) and wings  of fowls of the species Gallus domesticus, fresh or chilled
02071319Other meat of fowls of the species Gallus domesticus, cut in pieces, fresh or chilled
02071320Livers of fowls of the species Gallus domesticus, fresh or chilled
02071391Heart and feet of fowls of the  species Gallus domesticus, fresh or chilled
02071392Neck of fowls of the species Gallus domesticus, fresh or chilled
02071399Other offal of fowls of the species Gallus domesticus, fresh or chilled
020714Cuts and offal, frozen
02071411Drum sticks (including legs and leg quarters) and wings  of fowls of the species Gallus domesticus, frozen
02071419Other meat of fowls of the species Gallus domesticus, cut in pieces, frozen
02071421Livers of fowls of the species Gallus domesticus, frozen
02071422Heart and feet of fowls of the species Gallus domesticus, frozen
02071423Neck of fowls of the species  Gallus domesticus, frozen
02071429Other offal of fowls of the species Gallus domesticus, frozen
02072-Of turkeys:
020724Not cut in pieces, fresh or chilled
02072400Meat of turkeys, not cut in pieces, fresh or chilled
020725Not cut in pieces, frozen
02072500Meat of turkeys, not cut in pieces, frozen
020726Cuts and offal, fresh or chilled
02072610Meat of turkeys, cut in pieces, fresh or chilled
02072620Livers of turkeys, fresh or chilled
02072690Other offal of turkeys, fresh or chilled
020727Cuts and offal, frozen
02072710Meat of turkeys, cut in pieces, frozen
02072721Liver of turkeys, frozen
02072722Heart of turkeys, frozen
02072729Other offal of turkeys, frozen
02074-Of ducks :
020741Not cut in pieces, fresh or chilled
02074100Meat of ducks, not cut in pieces, fresh or chilled
020742Not cut in pieces, frozen
02074200Meat of ducks, not cut in pieces, frozen
020743Fatty livers, fresh or chilled
02074300Fatty livers of ducks, fresh or chilled
020744Other, fresh or chilled
02074410Meat of ducks, cut in pieces, fresh or chilled
02074420Heart of ducks, fresh or chilled
02074490Other offal of ducks, fresh or chilled
020745Other, frozen
02074510Meat of ducks, cut in pieces, frozen
02074520Livers of ducks, frozen
02074530Heart of ducks, frozen
02074590Other offal of ducks, frozen
02075-Of geese : khóa học kế toán thuế
020751Not cut in pieces, fresh or chilled
02075100Meat of geese, not cut in pieces, fresh or chilled
020752Not cut in pieces, frozen
02075200Meat of  geese, not cut in pieces, frozen
020753Fatty livers, fresh or chilled
02075300Fatty livers of  geese, fresh or chilled
020754Other, fresh or chilled
02075410Meat of geese, cut in pieces, fresh or chilled
02075420Heart of geese, fresh or chilled
02075490Other offal of geese, fresh or chilled
020755Other, frozen
02075510Meat of geese, cut in pieces, frozen
02075520Livers of geese, frozen
02075530Heart of geese, frozen
02075590Other offal of geese, frozen
020760Of guinea fowls
02076010Meat of guinea fowls, not cut in pieces, fresh or chilled
02076020Meat of guinea fowls, cut in pieces, fresh or chilled
02076030Other offal of guinea fowls, fresh or chilled
02076040Meat of guinea fowls, not cut in pieces, frozen
02076050Meat of guinea fowls, cut in pieces, frozen
02076060Livers of guinea fowls, frozen
02076090Other offal of guinea fowls, frozen
0208Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen
020810Of rabbits or hares
02081010Meat of rabbits or hares, fresh, chilled or frozen
02081020Edible offal of rabbits or hares, fresh, chilled or frozen
020830Of primates
02083010Meat  of the order Primates of mammals , fresh , chilled or frozen
02083020Edible offal of the order Primates of mammals , fresh , chilled or frozen
020840Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)
02084010Meat of whales , dolphins , porpoises , manatees and dugongs , fresh , chilled or frozen
02084020Edible offal of whales , dolphins , porpoises , manatees and dugongs , fresh , chilled or frozen
02084030Meat of seals, sea lions and walruses, fresh, chilled or frozen
02084040Edible offal of seals, sea lions and walruses, fresh, chilled or frozen
020850Of reptiles (including snakes and turtles)
02085010Meat of reptiles (including snakes and turtles) , fresh , chilled or frozen
02085020Edible offal of reptiles (including snakes and turtles) , fresh , chilled or frozen
020860Of camels and other camelids (Camelidae)
02086010Meat of camels and other camelids, fresh, chilled or frozen
02086020Edible offal of camels and other camelids, fresh, chilled or frozen
020890Other
02089011Meat of deer , fresh , chilled or frozen
02089012Lu Pien (Cervi Penis) , fresh, chilled or frozen
02089013Tendons of deer , fresh , chilled or frozen
02089021Meat of frogs’ legs, fresh, chilled or frozen
02089029Other meat, fresh, chilled or frozen lớp học kế toán thuế tại tphcm
02089090Other edible meat offal (other than those of heading 02.06 and heading 02.07), fresh, chilled or frozen
0209Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked
020910Of pigs
02091000Pig fat, free of lean meat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked
020990Other
02099000Poultry fat, free of lean meat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked
0210Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal
02101-Meat of swine:
021011Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in
02101100Hams, shoulders and cuts thereof of swine, with bone in
021012Bellies (streaky) and cuts thereof
02101200Bellies (streaky) and cuts thereof, of swine
021019Other
02101900Other meat of swine, salted, in brine, dried or smoked
021020Meat of bovine animals
02102000Meat of bovine animals, salted, in brine, dried or smoked
02109– Other , including edible flours and meals of meat and meat offal :
021091Of primates học xuất nhập khẩu tại tphcm
02109100Meat and edible offals of the order Primates of mammals, salted, in brine, dried or smoked; flours and meals thereof
021092Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)
02109200Meat and edible offals of whales, dolphin, porpoises, manatees, dugongs, seals, sea lions and walruses, salted, in brine, dried or smoked; flours and meals thereof
021093Of reptiles (including snakes and turtles)
02109300Meat and edible offals of reptiles (including snakes and turtles) , salted , in brine , dried or smoked; flours and meals thereof
021099Other
02109911Liver of fowls of the species Gallus domesticus , salted , in brine , dried or smoked
02109912Drumsticks (including leg and leg quarters) and wings  of fowls of the species Gallus domesticus , salted , in brine , dried or smoked
02109913Heart and feet of fowls of the species Gallus domesticus , salted , in brine , dried or smoked
02109919Other cuts of fowls of the species Gallus domesticus , salted , in brine , dried or smoked
02109921Other poultry liver , salted , in brine , dried or smoked
02109929Other edible poultry offal , salted , in brine , dried or smoked (other than poultry livers) ;  flours and meals thereof
02109930K’o Chiai (Gecko Gecko) , dried
02109941Lu Pien (Cervi Penis) , dried
02109942Tendons of deer , dried
02109990Other meat and edible offals , salted , in brine , dried or smoked ; flours and meals thereof

Mong rằng thông tin trên đây đã hỗ trợ bạn về khi tra HS Code hàng hóa của Đài Loan trong quá trình làm và học xuất nhập khẩu. Hãy đến với Giadinhxuatnhapkhau để sẻ chia kiến thức và cũng nhau phát triển.

Để hiểu thêm các kiến thức về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, các bạn có thể tìm hiểu và học nghiệp vụ xuất nhập khẩu từ những bài viết liên quan trong trang.

Gia Đình XNK
Tác giả Gia Đình XNK sudo
Bài viết trước Danh mục phân loại HS Code hàng hóa của Đài Loan P3

Danh mục phân loại HS Code hàng hóa của Đài Loan P3

Bài viết tiếp theo

Tự Học Xuất Nhập Khẩu Có Hiệu Quả Không? Sai Lầm Cần Tránh

Tự Học Xuất Nhập Khẩu Có Hiệu Quả Không? Sai Lầm Cần Tránh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo