Mẫu đơn yêu cầu phát hành thư tín dụng

Gia Đình XNK Tác giả Gia Đình XNK 26/02/2024 15 phút đọc

Thư tín dụng ( Letter of credit) là giấy cam kết sử dụng trong thanh toán quốc tế, trong đó ngân hàng đại diện bên nhập thiết lập nhằm cam kết trả cho người thứ ba hoặc bất cứ người nào theo lệnh của người thứ ba một số tiền nhất định, trong một kỳ hạn nhất định với điều kiện người này thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản ghi trong thư tín dụng. khóa học khai báo hải quan

Mẫu đơn yêu cầu phát hành thư tín dụng

YÊU CẦU PHÁT HÀNH THƯ TÍN DỤNG

Kính gửi: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam                     Ngày nhận : _ _ /_ _ / _ _ _
Chi Nhánh ………………………                                          Người nhận :

XTên công ty:                                                                       Số CIF

 Ký quĩ 100%  Sử dụng hạn mức giao dịch TTTM tại VCB cấp cho mã CIF

Với trách nhiệm thuộc về phần mình, chúng tôi đề nghị ngân hàng phát hành thư tín dụng với nội dung sau:

(1)  Irrevocable  Transferable  Confirmed  Others________ Letter of Credit issued by  Mail  Telex/SWIFT

(2) Expiry Date & Place (yy/mm/dd) –/–/– (3) Latest Shipment date (yy/mm/dd) –/–/–

>>>>>>>> Xem thêm: Chứng từ thanh toán trong thương mại quốc tế

(4) Beneficiary’s Bank (Full name & address) BIC code (preferably)

(5) Applicant                                                                         CIF No.
Full name & address

(6) Beneficiary                                                                       Account  No.
Full name & address

(7) Currency (ISO) ___ Amount _______                             % More or Less Allowed ____
in words:
(8) Drafts to be drawn at
 _____ Sight  ________ days after Bill of Lading Date  Drafts not required

(9) Partial Shipment (if blank, Partial Shipment will be prohibited)  Allowed  Not allowed

Transhipment (if blank, transhipment will be prohibited)  Allowed  Not allowed

(10) Shipment
Port of taking in charge _______ Port of loading _______ Port of discharge _______ Port of final destination _______

(11) Shipping Terms (INCOTERMS 2000)
 FOB  CPT  FCA  CIF  CFR  EXW  CIP Other
_________________________________
Named port / place of Destination

(12) Description of goods and/ or Services

(13) Document required
This documentary. credit is available against presentation of the following documents:
 signed commercial invoice,______original,______copies________________________ _______________________________
 full set original clean shipped on board marine bills of lading, made out to ________________notifying____________________
 air waybill, original 3 (for shipper) consigned to ________________________________________________________________
 Inspection certificate issued by________________in_______original, _____ copies ___________________________________
 Certificate of quality and quantity issued by______in_______original, _____ copies ___________________________________
 full set negotiable policy/certificate of insurance, covering _________________risks___________________________________
 certificate of origin, certified by authority, 1 original, _____ copies _________________________________________________
 packing list, _____-fold ____________________________________________________________________________________ lop hoc xuat nhap khau
 Beneficiary’s Certificate certifying that one set of non negotiable documents plus________________ have been sent by Express
courier to the applicant within __________days after B/L date enclosing it’s receipt.
 Other documents: (please specify)________________________ ____________________________________________________ 

(14) Additional conditions: _____________________________________________ _____________________________________
 Documents must be issued in English
 The amount utilized must be endorsed on the reverse of the original L/C.

(15) Charges:
Issuing bank’s charges for the account of 
 Applicant  Beneficiary

Other banks’ charges for the account of

 Applicant  Beneficiary

(16) Period for presentation:
 21 days after shipment date  Other: _______________________________________________

(17) Instruction to Paying/ Accepting/ Negotiating Bank:
Upon receipt of

 the Tested Telex/ Swift
 the Documents
which are complied with the terms and conditions of this Credit, we make
payments/ acceptances as instructions of Paying/ Accepting/ Negotiating Bank

(18) Other Instructions:

This credit is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits International Chamber of Commerce, Prevailing Publication.

Uỷ quyền và cam kết của bên bảo lãnh (chỉ dùng cho LC phát hành bằng hạn mức của bên thứ ba không phải người mở LC)

Chúng tôi: ………..……………………………………………………..(Tên công ty bảo lãnh),

Địa chỉ: ………………………………………………………………… (địa chỉ công ty).

CIF số: ………………………………………………………………….

Xin được cùng với ……… (Tên công ty yêu cầu phát hành LC) đề nghị Ngân hàng phát hành thư tín dụng với nội dung nêu trên. Chúng tôi cam kết:

(i) ……….. (Tên công ty yêu cầu phát hành LC) có toàn quyền ra các chỉ thị phát hành, sửa đổi, thanh toán , huỷ, các giao dịch phát sinh
và chịu mọi chi phí liên quan đến các giao dịch theo LC nói trên.

(ii) Trường hợp ……….. (Tên công ty yêu cầu phát hành LC) không có khả năng thanh toán/chấp nhận thanh toán vào ngày đến hạn chúng
tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán/chấp nhận thanh toán trước Ngân hàng.

Khi cần liên hệ với
Ông/Bà ………..………..
Số điện thoại: …………..

……….. , ngày ….. tháng ….. năm ………
(Chủ tài khoản, ký tên, đóng dấu)

Cam kết của bên yêu cầu mở LC

1. Thư tín dụng này được mở theo Hợp đồng thương mại số ……….…… ngày .………….. Đơn vị chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm
về giấy phép Nhập khẩu của mặt hàng Nhập khẩu theo Thư tín dụng này.

2. Thư tín dụng này tuân thủ theo Quy tắc về thực hành thống nhất tín dụng chứng từ ấn phẩm hiện hành của Phòng thương mại quốc tế (ICC)

3. Nguồn vốn thanh toán

□ Chúng tôi cam kết đảm bảo nguồn vốn thanh toán LC theo các nguồn sau:
                                            Tỷ lệ              Số tiền                   Số tài khoản
 Kí quĩ
 Vay
 Miễn kí quĩ, tự cân đối thanh toán

□ Thư tín dụng này sử dụng vốn vay nước ngoài thuộc Hiệp định vay nợ số…….. ngày ………

4. Thực hiện thanh toán Thư tín dụng

4.1. Chúng tôi cam kết thực hiện theo các thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng (trong trường hợp Thư tín dụng được thanh toán một phần hoặc
toàn bộ bằng nguồn vốn vay từ Vietcombank).

4.2. Chúng tôi cam kết (trong trường hợp Thư tín dụng được thanh toán một phần hoặc toàn bộ bằng nguồn vốn do chúng tôi tự cân đối):

a. Có đủ ngoại tệ để thanh toán ngay khi nhận được thông báo của Quý Ngân hàng về bộ chứng từ / điện đòi tiền đã về đến ngân hàng hoặc ngay khi Ngân hàng nhận được yêu cầu kí quí của ngân hàng nước ngoài.

b. Ủy quyền cho Vietcombank tự động trích nợ tất cả các tài khoản của chúng tôi tại Vietcombank để thanh toán cho Thư tín dụng này.

c. Trong trường hợp không có đủ số ngoại tệ cần thiết, vào ngày đến hạn thanh toán chúng tôi xin nhận nợ vay bắt buộc số ngoại tệ còn thiếu với mức lãi suất bằng 150% lãi suất cho vay thông thường theo thông báo của Vietcombank tại thời điểm nhận nợ. Trường hợp không thuộc đối tượng được nhận nợ vay bằng ngoại tệ theo quy định của Pháp luật và/hoặc Vietcombank tại thời điểm nhận nợ vay bắt buộc, chúng tôi cam kết nhận nợ vay bằng VNĐ tương đương với số ngoại tệ còn thiếu mà Vietcombank phải trả thay theo tỷ giá của Vietcombank, với mức lãi suất phạt theo thông báo của Vietcombank tại thời điểm nhận nợ (tối đa bằng 150% lãi suất cho vay thông thường).

Chúng tôi chấp nhận thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan khác do vi phạm cam kết về thu xếp nguồn ngoại tệ theo quy định của Vietcombank (tối đa bằng 8% giá trị ngoại tệ Vietcombank đã bán cho chúng tôi để thanh toán cho Thư tín dụng này). Chúng tôi cam kết tuân thủ mọi quy định, chính sách của Vietcombank và của pháp luật tại thời điểm nhận nợ. Văn bản này được coi là Giấy nhận nợ của chúng tôi đối với Vietcombank. Chúng tôi cam kết thu xếp đủ tiền để hoàn trả cho Vietcombank trong vòng 15 ngày sau ngày nhận nợ vay bắt buộc. Chúng tôi ủy quyền cho Vietcombank tự động trích nợ tất cả các tài khoản của chúng tôi tại Vietcombank để hoàn trả cho Vietcombank số tiền Vietcombank đã thực hiện thanh toán theo Thư tín dụng này và các khoản lãi, phí phát sinh (nếu có).

d. Thực hiện mua ngoại tệ của Vietcombank theo các thỏa thuận trong hợp đồng mua bán ngoại tệ (nếu có) nếu chúng tôi không có hoặc không có đủ số ngoại tệ để thanh toán (các) bộ chứng từ đòi tiền theo Thư tín dụng này khi đến hạn thanh toán nhưng có nguồn VNĐ và được Vietcombank đồng ý bán ngoại tệ. Chúng tôi chấp nhận thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan khác do lớp học kế toán thuế tại tphcm
vi phạm cam kết về thu xếp nguồn ngoại tệ theo quy định của Vietcombank (tối đa bằng 8% giá trị ngoại tệ Vietcombank đã bán
cho chúng tôi để thanh toán cho Thư tín dụng này).

5. Trong mọi trường hợp, chúng tôi cam kết không viện dẫn tranh chấp giữa Bên đề nghị phát hành Thư tín dụng với Vietcombank và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào để làm lý do từ chối nghĩa vụ thanh toán cho Vietcombank theo Giấy đề nghị này.

6. Phí ngân hàng học xuất nhập khẩu tại tphcm

Chúng tôi đề nghị Quý Ngân hàng thu thủ tục phí, điện phí, bưu điện phí liên quan đến Thư tín dụng này theo các nguồn sau:

Bên chịu phí      Phí trong nước      Phí ngoài nước   Phí xác nhận     Số tài khoản
Người mở LC                                                               
Người hưởng                                                                

Trường hợp Phí do người hưởng chịu, chúng tôi cam kết thanh toán cho Ngân hàng toàn bộ các phí mà Ngân hàng không thu được từ người hưởng.

Khi cần liên hệ với
Ông/Bà ………..………..
Số điện thoại: …………..

……….. , ngày ….. tháng ….. năm ………
Kế toán trưởng (nếu có)
(Ký tên)
Chủ tài khoản
(Ký tên, đóng dấu)

Nguồn tham khảo: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Trên đây là Mẫu đơn yêu cầu phát hành thư tín dụng. Mong bài viết sẽ hữu ích với bạn!

Để nắm hiểu rõ nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể tham gia các khóa học xuất nhập khẩu để được những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Gia Đình XNK
Tác giả Gia Đình XNK sudo
Bài viết trước Hợp đồng xuất khẩu lao động

Hợp đồng xuất khẩu lao động

Bài viết tiếp theo

Tạm Nhập Tái Xuất Là Gì? Các Quy Định Về Tạm Nhập Tái Xuất

Tạm Nhập Tái Xuất Là Gì? Các Quy Định Về Tạm Nhập Tái Xuất
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo