Cách giải quyết tổn thất chung trong vận chuyển hàng hóa

Gia Đình XNK Tác giả Gia Đình XNK 26/02/2024 18 phút đọc

Tổn thất chung (General Average):  là những thiệt hại xảy ra do những chi phí và hy sinh đặc biệt được tiến hành một cách cố ý và hợp lý nhằm cứu tàu, hàng hoá và cước phí khỏi bị tai họa trong một hành trình chung trên biển.

Muốn có tổn thất chung phải có hành động tổn thất chung: có và chỉ có hành động tổn thất chung khi và chỉ khi có một sự hy sinh hoặc chi phí bất thường (extraordinary) được tiến hành một cách cố ý và hợp lý nhằm bảo tồn tài sản khỏi bị tai hoạ trong một hành trình chung trên biển.

>>>>> Bài viết tham khảo: Rủi ro, tổn thất trong bảo hiểm hàng hải và cách giải quyết

Giải quyết tổn thất chung trong vận chuyển hàng hóa

Nguyên tắc 1: tổn thất chung vì sự an toàn chung

Nguyên tắc 2: những chi phí phát sinh tuy không phải cần thiết để tránh hiểm hoạ cho tàu và hàng nhưng là hậu quả trực tiếp của hành động tổn thất chung và vì lợi ích chung cũng được công nhận là tổn thất chung.

Đặc trưng

Hành động tổn thất chung phải là hành động cố ý của những người trên tàu và do mệnh lệnh cuẩ thuyền trưởng để hy sinh tài sản của chủ tàu và chủ hàng

Phải là hành động hợp lý học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất

Thiệt hại trong tổn thất chung phải là thiệt hại đặc biệt

Nguy cơ đe doạ hành trình phải nghiêm trọng và thực tế

Tổn thất chung phải vì an toàn chung

Mất mát, thiệt hại hoặc chi phí phải là hậu quả trực tiếp của hành động tổn thất chung

Xảy ra trên biển. khóa học xuất nhập khẩu đại học ngoại thương

1.Nội dung của tổn thất chung

Hy sinh tổn thất chung (General Average Sacrifices): là sự hy sinh tài sản để cứu các tài sản còn lại

Chi phí tổn thất chung (General Average Costs): là chi phí hậu quả hành động tổn thất chung hoặc chi phí liên quan đến hành động tổn thất chung:

Chi phí cứu nạn khóa học quản trị hành chính nhân sự

Chi phí tạm thời sửa chữa tàu

Chi phí tại cảng lánh nạn

Chi phí tăng thêm về lương của sỹ quan thuỷ thủ và nhiên liệu

Tiền lãi của số tiền được công nhận là tổn thất chung, với lãi suất là 7%/năm được tính đến hết 3 tháng sau ngày phát hành bản phân bổ tổn thất chung (g/a adjustment)

tổn thất chung trong bảo hiểm hàng hóa

2.Thủ tục, giấy tờ liên quan đến tổn thất chung

* Khi xảy ra tổn thất chung, chủ tàu hoặc thuyền trưởng phải tiến hành một số công việc sau đây: học logistics ở đâu tốt nhất

Tuyên bố tổn thất chung (Notice of GA)

Mời giám định viên đến để giám định tổn thất của tàu và hàng

Gửi cho các chủ hàng bản cam đoan đóng góp tổn thất chung (average bond), giấy cam đoan đóng góp tổn thất chung (average guarantee) để chủ hàng và người bảo hiểm điền vào và xuất trình khi nhận hàng định khoản nguyên lý kế toán

Chỉ định một nhân viên tính toán, phân bổ tổn thất chung

Lập kháng nghị hàng hải (Sea Protest) nếu cần

* Chủ hàng phải làm những việc sau:

– Kê khai giá trị hàng hoá

– Nhận average bond và average guarantee

3.Luật lệ giải quyết tổn thất chung

Quy tắc về tổn thất chung lần đầu tiên được thông qua tại York (Anh) năm 1864- Quy tắc York

Quy tắc York được sửa đổi bổ sung tại Antwerp (Bỉ) năm 1924- Quy tắc York- Antwerp

Quy tắc York- Antwerp đã được sửa đổi, bổ sung vào các năm 1950, 1974, 1990,1994 và 2004 cách viết cv xin việc

Có 2 loại điều khoản: 

Thứ tự chữ cái (từ A đến G): quy định những vấn đề chung nhất về tổn thất chung (định nghĩa tổn thất chung và hành động tổn thất chung; các nguyên tắc tính toán, phân bổ tổn thất chung…)

Thứ tự bằng số la mã (từ I đến XXIII): quy định các trường hợp hy sinh và chi phí tổn thất chung cụ thể chứng chỉ kế toán

Điều khoản giải thích: quy định tổn thất chung được giải quyết theo các điều khoản bằng chữ trừ trường hợp do Điều khoản tối cao và điều khoản bằng chữ quy định khác

Điều khoản tối cao: trong mọi trường hợp chỉ được thừa nhận là tổn thất chung khi các chi phí và hy sinh được chi ra một cách hợp lý

Những thay đổi chủ yếu của Quy tắc York- Antwerp năm 2004: do áp lực chủ yếu từ phía Liên đoàn bảo hiểm hàng hải quốc tế (International Union of Marine Insurers- IUMU): học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại hà nội

– Quy tắc VI: chi phí cứu hộ bị loại trừ khỏi tổn thất chung

– Loại bỏ nguyên tắc 2: chỉ có các tổn thất và chi phí xảy ra vì an toàn chung của các tài sản trong hành trình mới được đưa vào tổn thất chung, còn các chi phí vì lợi ích chung sẽ bị loại bỏ

=> Quy tắc XI: tiền lương của sỹ quan thuỷ thủ trong thời gian tàu lưu lại cảng lánh nạn sẽ không được đưa vào tổn thất chung, tuy nhiên chi phí nhiên liệu và phụ tùng thay thế vẫn được đưa vào tổn thất chung

– Khoản lãi 2% trong quy tắc XX bị bãi bỏ

– Lãi suất trong quy tắc XXI vẫn được duy trì nhưng không phải là 7% mà sẽ được Uỷ b an hàng hải quốc tế (CMI) ấn định hàng năm.

– Thời hiệu tố tụng: 1 năm kể từ ngày bản tính toán phân bổ tổn thất chung được công bố, hoặc 6 năm kể từ ngày kết thúc hành trình trong đó đã xảy ra tổn thất chung. Tuy nhiên các bên vẫn có thể thoả thuận kéo dài thời hạn trên. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

4.Cách tính toán, phân bổ tổn thất chung

Khi có tổn thất chung, chủ tàu chỉ định một công ty hay một lý toán sư (GA adjuster) để tính toán, phân bổ tổn thất chung

Các quyền lợi cần phân bổ tổn thất chung: tàu, hàng, cước phí

Cước phí phải đóng góp vào tổn thất chung là cước phí mà chủ tàu chưa thu (việc thu được hay không còn tuỳ thuộc vào sự an toàn của tàu- cước phí chịu rủi ro- freight at risk)

Quy trình phân bổ tổn thất chung:

Bước 1: Xác định giá trị tổn thất chung: Tổng giá trị tổn thất chung là tổng những hy sinh và chi phí được công nhận là tổn thất chung. Nếu hàng hoá bị hy sinh vì tổn thất chung thì giá trị được tính là giá trị hàng hoá lúc dỡ hàng, căn cứ vào hoá đơn thương mại hoặc căn cứ vào giá hàng lúc xếp hàng xuống tàu. Giá trị này bao gồm cả phí bảo hiểm và cước phí, trừ trường hợp cước phí không thuộc trách nhiệm thanh toán của chủ hàng khóa học phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Bước 2: Xác định giá trị chịu phân bổ:

là giá trị tài sản có mặt trên tàu của tất cả các quyền lợi vào thời điểm có hành động tổn thất chung, tức là tổng các giá trị đã được hành động tổn thất chung cứu thoát, bao gồm cả những giá trị đã hy sinh vì an toàn chung.

Những tài sản mất mát hư hại thuộc tổn thất riêng xảy ra trước tổn thất chung không phải tính vào giá trị phân bổ, nhưng nếu tổn thất riêng xảy ra sau tổn thất chung thì vẫn tính

Giá trị chịu phân bổ tổn thất chung = giá trị con tàu, hàng hoá khi chưa có tổn thất (kể cả chi phí tổn thất chung) – giá trị tổn thất riêng xảy ra trước khi có tổn thất chung

Tại thời điểm kết thúc hành trình, giá trị chịu phân bổ = giá trị của tàu và hàng khi về đến bến + giá trị tài sản đã hy sinh + chi phí tổn thất chung + giá trị tổn thất riêng xảy ra sau khi tổn thất chung

Bước 3: Xác định tỷ lệ đóng góp (tỷ lệ phân bổ tổn thất chung) = (Tổng giá trị tổn thất chung/ Tổng giá trị chịu phân bổ)x100%

Bước 4: Tính số tiền phải đóng góp của từng quyền lợi

Số tiền đóng góp của từng quyền lợi bằng tỷ lệ đóng góp nhân với giá trị đóng góp của từng quyền lợi:

C = (L/CV)v

Trong đó:

+) C là số tiền phải đóng góp vào tổn thất chung của mỗi quyền lợi

+) L là tổng giá trị tổn thất chung

+) CV là tổng giá trị chịu phân bổ học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

+) v là giá trị chịu phân bổ của từng quyền lợi

Bước 5: Tính toán kết quả tài chính là số tiền thực sự thu về hoặc bỏ thêm ra của từng chủ hàng hay chủ tàu sau khi trừ đi phần giá trị tài sản hoặc chi phí họ đã tự bỏ ra trong hành động tổn thất chung (= số tiền đóng góp tổn thất chung – giá trị tài sản hoặc chi phí tự bỏ ra trong tổn thất chung)

Nguồn tham khảo: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Bài viết được chia sẻ bởi giảng viên giảng dạy các khóa học xuất nhập khẩu thực tế tại Trung tâm Đào tạo Xuất nhập khẩu thực tế Lê Ánh

>>>> Xem thêm: Học nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế ở đâu

Mong rằng những bài viết về nghiệp vụ xuất nhập khẩu của chúng tôi hữu ích với bạn!

Gia Đình XNK
Tác giả Gia Đình XNK sudo
Bài viết trước Có nên học ngành xuất nhập khẩu không?

Có nên học ngành xuất nhập khẩu không?

Bài viết tiếp theo

Công Việc Của Nhân Viên Hiện Trường Là Gì? Review Từ A Đến Z

Công Việc Của Nhân Viên Hiện Trường Là Gì? Review Từ A Đến Z
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo