Nguyên liệu để sản xuất thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

Căn cứ theo Công văn số 22478/QLD-ĐK ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Cục Quản lý Dược. >>>>>>>Xem thêm: Danh mục hàng hóa phải làm kiểm dịch quy định tại…

View More Nguyên liệu để sản xuất thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu